vgeo-logo Vereniging van Gepensioneerden Elsevier-Ondernemingen
 

Concept-verslag van de Algemene Ledenvergadering VGEO d.d. 10 april 2019 in 't Koetshuis te Nijkerk

Zie enkele foto's van die vergadering, waar ruim 35 leden aanwezig waren. Zie dit (op 5-8-2020 vastgestelde) verslag als pdf-document (zonder illustraties).

 • dagelijks bestuur per april 2018
 • 1. Opening

  Voorzitter Henk van der Rijst opent de vergadering even na 11 uur en heet de aanwezigen welkom. Hij is blij de aanwezigen in goede gezondheid te mogen begroeten, na zelf onlangs ‛gerepareerd’ te zijn. Helaas is niet iedereen meer in ons midden, in het bijzonder wil de voorzitter twee mensen noemen. Vorig jaar is onze oprichter en erelid Ton Boogers overleden. Hij had aangegeven uit te kijken naar het 25-jarig jubileum, maar dat heeft hij dus niet meer mogen meemaken. Onlangs is een bestuurslid overleden, Gerard Roza. Hij heeft zich altijd erg ingezet voor de vereniging, was een steun en toeverlaat voor het bestuur en heeft altijd voor onze website gezorgd. Gerard was ook jarenlang voorzitter van de PR-commissie.

  Sinds de vergadering van vorig jaar zijn ook de volgende leden overleden: Mw. Hildegund Spaargaren-Ehlig te Aerdenhout, Hr. Arie Manten te Maarssen, Hr. J. Letteboer te Oostzaan, Hr. A.G. Legdeur te Tilburg, Hr. Jan Hemels te Heemstede, Hr. L. Groenendijk te Lochem, Hr. Henri Draper te Mijdrecht, Hr. S.E. Cooper te Papendrecht, Hr. S.U. Boonacker te Middenbeemster, Mw. E.D. Aartsen-Slabbekoorn te Zwijndrecht, Hr. Arjen Sevenster te Aerdenhout, Hr. Peter Fiedeldij Dop te Kwadijk en Mw. Susan Speekenbrink-Welling te Wierden. Voor de overledenen wordt een moment stilte gehouden.

  De voorzitter attendeert op het 25-jarig jubileum dit jaar. Daar wordt op twee manieren aandacht aan besteed: met een meer speciaal dagje uit en met een presentje voor alle leden in het vierde kwartaal. Daarover volgt later meer. De voorzitter meldt dat de vereniging er financieel goed voor staat. De penningmeester zal daar later meer over vertellen. Die situatie is mede te danken aan de bijdragen van de sponsoren van onze vereniging, Elsevier en Reed Business, die daarom speciaal daarvoor bedankt worden.

 • Jeroen Hogendorp en Harry Nijhuis
 • Later tijdens de vergadering komen bestuurswijzigingen aan de orde, maar de voorzitter wil er graag op wijzen dat Jeroen Hogendorp zich aan het warmlopen is om Harry Nijhuis als hoofdredacteur op te gaan volgen. Dat betekent dat er een vacature ontstaat voor een redacteur van onze Nieuwsbrief. Als iemand van de aanwezigen dat leuk lijkt of als men iemand weet die daarvoor geschikt zou zijn, laat deze zich dan melden bij Harry of Jeroen.

  De voorzitter wijst erop dat we sinds kort een vertegenwoordiger hebben in het verantwoordingsorgaan van Pensioenfonds PGB, namelijk Nicoline Maarschalk-Meijer. Zij is lid geworden van de VGEO als voormalig journalist bij het blad Elsevier.

  Er staan vandaag twee sprekers op de agenda, die het beiden over pensioen en koopkracht zullen hebben. Maarten Maas van de koepel NVOG en PGB-bestuurder Freek Busweiler.

2. Verslag ALV 2018

Er wordt één suggestie gedaan door Mw. van Cattenburch, namelijk om bij het noemen van overledenen ook de voornaam voluit te vermelden. Geen verdere opmerkingen over de notulen.

3. Jaarverslagen 2018

Jaarverslag 2018 van de secretaris. Paul Klein licht het kort toe. Er was één vraag, namelijk wat HR betekent. Dat is Human Resources, ofwel personeelszaken.

Financieel verslag 2018 en begroting 2019: Penningmeester Ger de Rooij wijst erop dat in tegenstelling tot een begroot verlies in 2018, het jaar uiteindelijk met een plus werd afgesloten. Dat kwam aan de batenkant voornamelijk doordat leden een groter bedrag dan 14 euro overmaken, en dat meer leden dat doen. Aan de kostenkant waren er besparingen bij het drukken en verspreiden van de Nieuwsbrief en andere correspondentie naar de leden, en bij wat kleinere posten. Ook was het dagje uit 2000 euro goedkoper dan begroot.

Ondanks de gunstige situatie maakt de penningmeester zich wel zorgen over de afname van het aantal leden. Voor 2019 zijn 375 begroot, op dit moment zijn het er 372. We moeten leden werven, is de oproep van Ger de Rooij. We zouden een balans moeten vinden tussen nieuwe leden en leden die overlijden.

Voor 2019 is een klein verlies begroot. In de afgelopen jaren is steeds een bedrag opzijgezet voor het jubileumjaar, zodat naar schatting 9500 euro beschikbaar is voor het dagje uit en een presentje aan alle leden.

De bijdrage van Reed Business is dit jaar weer 500 euro minder en volgend jaar ook weer. Dat komt door de krimp van dat onderdeel. De penningmeester vraagt zich af wat de aangekondigde overname van Sandd door PostNL zal betekenen voor de tarieven.

Verslag PR-Commissie 2018: Daar zijn geen vragen of opmerkingen over.

4. Dagje uit 2019

Elly Tjoa geeft een toelichting op het dagje uit dit jaar. Dat zal in Den Bosch plaatsvinden op 28 augustus.Op het programma staan onder meer een stadswandeling en rondvaarten met fluisterbootjes. De lunch zal extra feestelijk zijn in verband met het jubileum. Het presentje later dit jaar zal zijn de Rijksmuseumagenda 2020, in samenwerking met Elsevier.

Elly Tjoa wijst erop dat de PR-commissie de afgelopen tijd drie leden heeft verloren, Rina Terstall, Hildegund Spaargaren en Gerard Roza. De commissie is dus zwaar onderbezet, maar kan wel uitzien naar de hulp van nieuw bestuurslid Betty Daniels die ook lid wordt van de PR-commissie.

 • Henk Brouwer
 • 5. Verslag kascommissie (Henk Brouwer en Hans Nieuwenhuizen)

  Henk Brouwer meldt dat zij ten huize van de penningmeester de administratie “ondersteboven hebben gehaald”. Alles was glashelder, er waren geen problemen en uit onderzoek zijn geen bijzonderheden gebleken. De commissieleden adviseren daarom het financiële verslag goed te keuren en de penningmeester en het bestuur décharge te verlenen voor het in het jaar 2018 gevoerde beheer. De vergadering gaat hiermee akkoord, met dank aan de commissieleden. Voor de nieuwe kascommissie treedt Henk Brouwer af en Rob Marx toe. De vergadering gaat met deze benoeming akkoord. Hans Nieuwenhuizen blijft aan. Als nieuw reserve-lid meldt zich Peter van der Kleij, en ook die benoeming is akkoord.

  6. Contributie 2019

  De contributie blijft ongewijzigd, gezien de goede vermogenspositie. De penningmeester laat weten af en toe een verzoek te krijgen om De Nieuwsbrief per post te sturen, wegens problemen die van het scherm te lezen. Aan zo'n verzoek wordt dan gehoor gegeven. Henny Wijnands vraagt hoeveel het ongeveer kost om de Nieuwsbrief per post toe te sturen. Dat blijkt € 4,25 per nummer te zijn. Op een vraag of er ook leden zijn die opzeggen omdat de contributie te hoog is, antwoordt de penningmeester dat hij dat argument niet heeft gehoord. De voorzitter merkt op dat een manier om de inkomsten te vergroten is, het aantal leden te verhogen. Hij doet daarom een oproep aan de aanwezigen om oud-collega's die nog geen lid zijn, aan te moedigen zich ook aan te sluiten. Om erachter te komen wie lid is, is de ledenlijst beschikbaar via de penningmeester.

 • Betty Daniels
 • 7. Bestuurssamenstelling

  Als eerste is de herbenoeming van Jeroen Hogendorp aan de orde. De vergadering gaat bij acclamatie akkoord. Vervolgens wordt Betty Daniels genomineerd voor het bestuur. Zij stelt zich zelf voor. Betty begon in 1995 beginnen bij Elsevier op de afdeling Life Sciences, werkte daarna bij de boekenafdeling en tenslotte bij Commercial Sales, tot vorig jaar. De vergadering gaat akkoord met de benoeming van Betty.

  8. Enquête onder VGEO-leden

  Jeroen Hogendorp geeft een presentatie over de enquête [powerpointbestand 2 MByte] die begin dit jaar onder de leden is gehouden. In de jongste Nieuwsbrief is daar al aandacht aan besteed en nu worden enkele resultaten toegelicht. Jeroen wijst er nog op dat dit een van de laatste zaken is waar Gerard Roza aan heeft meegewerkt: Hij heeft de antwoorden uit het webformulier verzameld in een spreadsheet waar Jeroen verder mee kon rekenen.

  Er werd door Mw van Cattenburch gevraagd waarom sommige leden nooit meegingen naar het dagje uit. Het meest genoemd was beperkte mobiliteit, maar ook allerlei andere redenen zoals vakantie rond die tijd, of een afkeer van grote menigten. Hr Toebak liet weten tot de 6 procent te behoren die wel internet heeft maar nooit op de website kijkt. Hij stelt voor te pushen om naar de website te gaan, dat er iets belangrijks op staat.

  9. Rondvraag

  Mw van Cattenburch heeft een suggestie voor de Nieuwsbrief: een rubriek over wat onze leden nu aan het doen zijn. Harry Nijhuis merkt op dat daartoe in het verleden pogingen zijn gedaan, maar dat er weinig respons op was. Maar het is een idee, we zouden dan actief leden kunnen benaderen voor een persoonlijk verhaal. Henk van der Rijst stelt een doorgeefsysteem voor: de volgende persoon wordt voorgedragen door de vorige. Harry roept de aanwezigen op om zich te melden. Hij wijst er ook op dat we na het wegvallen van Peter Fiedeldij Dop een nieuwe columnist nodig hebben.

  Verder heeft Mw van Cattenburch nog een vraag over het jubileumnummer, of leden daar een bijdrage aan kunnen leveren. Harry Nijhuis zegt dat er in het zomernummer informatie over zal komen. Het jubileumnummer zal in december verschijnen, met dubbele omvang.

Diemen, 11 april 2019, Jeroen Hogendorp